Nickelodeon is de televisiezender van Viacom International Media Networks B.V. Om nog meer te weten te komen van je favoriete programma's op Nickelodeon en om spelletjes te spelen, hebben wij ook een website gemaakt, www.nickelodeon.nl.
 
Dit is het juridische gedeelte van de website. Gewoon, zodat iedereen de regels kent die gelden voor de website Nickelodeon.nl van VIMN B.V. Als je ze niet begrijpt, laat dan je ouders deze regels doorlezen en met je bespreken.
1. Alle spelletjes op deze website zijn alleen bestemd om mee te spelen. Je mag ze niet verkopen of net doen alsof jij ze gemaakt hebt.
2. Als je ons iets schrijft wat ons opvalt, dan willen we dat misschien op de website gebruiken. Door ons je ideeën te sturen en toestemming van je ouders te vragen om dat te doen, zeggen jij en je ouders tegen ons dat wij mogen herhalen wat jij hebt gezegd. Dat betekent dat wij die ideeën voor altijd mogen gebruiken, op welke manier en op welk moment we maar willen. En zou het niet cool zijn als we iets wat JIJ hebt gezegd voor altijd gingen gebruiken? Dit document is van toepassing op de relatie tussen jou en VIMN als je gebruik maakt van onze online diensten.
 
VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING
Wij leveren je onze diensten onder de volgende voorwaarden. Je moet de bepalingen van deze voorwaarden goed doorlezen voor je gebruik maakt van de website en/of de diensten op de website (verder: de "Dienst"). Door gebruik te maken van de dienst verklaar je de onderstaande bepalingen, zoals die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt, te zullen naleven. Verder geldt dat je bij het gebruik van bepaalde diensten of bij deelname aan wedstrijden eventueel aanvullende richtlijnen en regels die op die diensten van toepassing zijn en die door ons van tijd tot tijd op de website geplaatst kunnen worden in acht dient te nemen. Al deze richtlijnen en regels zijn door middel van verwijzing in deze voorwaarden opgenomen. In geval van strijdigheid van een dergelijke richtlijn of regel met deze voorwaarden, prevaleert de desbetreffende richtlijn of regel. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden en je daar dus niet aan wilt houden dan mag je geen gebruik maken van de dienst.
 
1. DEFINITIES
"Contract" - betekent deze overeenkomst; 
"Informatie" - betekent alle materialen die door ons via de website worden geleverd; 
"Registratieformulier" - betekent het door jou in te vullen formulier om nieuwsbrieven te kunnen ontvangen, deel te kunnen nemen aan online wedstrijden op Nickelodeon.nl en/of zich om enig andere reden aan te melden; 
"Registratiegegevens" - betekent alle persoonlijk herleidbare gegevens die door ons worden verzameld wanneer een gebruiker zich op de website aanmeldt en/of deelneemt aan een online wedstrijd op de website en/of zich om enige andere reden aanmeldt; 
"Dienst" - betekent het door ons aan jou verlenen van toegang tot de informatie via deze website; 
"wij", "ons", "onze" - betekent VIMN B.V.; 
"Website" - betekent de website die zich bevindt onder het domein www.nickelodeon.nl
"je", "jou", "jouw" – dat ben jij, de eindgebruiker van de dienst
 
2. REGISTRATIE, WACHTWOORD, BEVEILIGING EN GEBRUIK
Om je aan te melden om een nieuwsbrief te ontvangen en om toegang te verkrijgen tot alle onderdelen van de website, moet je het registratieproces voltooien door ons eerlijk en nauwkeurig je meest actuele en volledige persoonsgegevens te verstrekken overeenkomstig de vragen op het Registratieformulier. Vervolgens moet je een wachtwoord en een "Nickname" kiezen.

Daarna ligt de verantwoordelijkheid voor de geheimhouding van je wachtwoord en Nickname bij jou. Verder ben je volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die via jouw account plaatsvinden. Je zult ons ervan op de hoogte stellen zodra (a) je achter enig onbevoegd gebruik van jouw account of enig ander beveiligingsprobleem komt en (b) je je account verlaat aan het einde van elke sessie (uitloggen). Wij kunnen en zullen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van de bepalingen in dit artikel.
 
Als je gegevens verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn of indien wij redelijke grond hebben om aan te nemen dat je gegevens onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn, mogen wij je toegang tot die gedeelten van de dienst waarvoor registratie vereist is, opschorten of beëindigen. Je stemt ermee in dat wij algemene procedures en beperkingen vaststellen met betrekking tot gebruik van de dienst, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het maximum aantal dagen dat berichten op het prikbord of andere ge-uploade inhoud door de dienst bewaard worden en het maximaal aantal keren dat je binnen een bepaalde periode toegang mag hebben tot de dienst (en de maximale duur daarvan). Je erkent dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor verwijdering of verzuim tot opslag van berichten of andere mededelingen of inhoud die door de dienst worden onderhouden of overgedragen. Verder erken je dat wij ons het recht voorbehouden deze algemene procedures en beperkingen op enig moment naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving, te wijzigen.
 
3. UITSLUITING VAN GARANTIES
De dienst wordt geleverd in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt en voor zover deze beschikbaar is. Wij geven geen garanties en doen geen toezeggingen met betrekking tot de dienst. Je begrijpt en erkent dat: (a) het technisch onmogelijk is de dienst foutloos te leveren en dat wij ons niet verbinden dat te doen; (b) fouten kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de dienst; (c) de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen onnauwkeurigheden of typefouten kunnen bevatten; en (d) de werking van de dienst nadelig beïnvloed kan worden door omstandigheden en prestaties waarop wij geen invloed hebben, waaronder begrepen doch niet beperkt tot verzendings- en telecommunicatieverbindingen tussen jou en ons, tussen verschillende onderdelen van ons netwerk of tussen ons en andere systemen en netwerken. Verder erken je dat sommige informatie, zoals software, door derden aan ons wordt geleverd en dat wij derhalve geen enkele vorm van garantie geven in verband met die informatie.
 
4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Je stemt ermee in dat, behoudens in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid onzerzijds, wij niet aansprakelijk zijn, hetzij uit hoofde van dit contract, een onrechtmatige daad (daaronder begrepen nalatigheid), een wettelijke plicht hetzij anderszins, voor verlies of schade die ontstaat als gevolg van of op enigerlei wijze in verband met dit contract of het gebruik of de werking van de dienst of de bijbehorende website(s), waaronder begrepen doch niet beperkt tot persoonlijke- of bedrijfsschade, gederfde winst of ander geldelijk verlies.
 
5. VERLEENDE RECHTEN/VOORBEHOUDEN RECHTEN
Wij verstrekken je de informatie uitsluitend voor je persoonlijke niet-commerciële doeleinden en je mag de informatie voor dat doel uitsluitend downloaden op één vaste schijf van een computer. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag de informatie niet worden gebruikt voor andere doeleinden, waaronder begrepen publicatie, verveelvoudiging of verzending op grond van welke toestemming je uit de informatie afgeleide materialen mag uploaden en/of andere materialen aan ons mag verzenden.
 
Door het uploaden of aan ons verzenden van materialen verleen je ons een onherroepelijke onvoorwaardelijke wereldwijde en eeuwigdurende licentie, waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, om die materialen of enig onderdeel daarvan te gebruiken in alle media en op elke wijze die wij naar eigen goeddunken kunnen vaststellen. Verder doe je daarbij afstand van alle zogenoemde persoonlijkheidsrechten of andere soortgelijke rechten op die materialen. Dit zijn rechten die onder andere je recht op naamsvermelding regelen of het recht je te verzetten tegen aanpassingen in je ingezonden materialen.
Je zult afgeleide werken niet kopiëren, aanpassen of vervaardigen, noch de informatie aan reverse-engineering onderwerpen, disassembleren of anderszins trachten de broncode daarvan te ontdekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is om je in staat te stellen interoperabiliteit met een ander zelfstandig programma tot stand te brengen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 45m van de Auteurswet 1912. Informatie om die interoperabiliteit tot stand te brengen, is op verzoek bij ons verkrijgbaar. Je zult rechten op de informatie niet verkopen, overdragen, in sublicentie geven, noch een zekerheidsrecht op dergelijke rechten verstrekken of deze anderszins overdragen.
 
6. GEDRAGSCODE VOOR DE GEBRUIKER
Wij leveren je de dienst uitsluitend voor privégebruik. Je zult de dienst niet gebruiken: (a) voor onrechtmatige doeleinden; (b) op een wijze waardoor de dienst wordt onderbroken, geschaad, minder efficiënt wordt of waardoor de functionaliteit van de dienst op enigerlei wijze negatief wordt beïnvloed; (c) op een wijze waardoor schade kan ontstaan aan de computer van een andere gebruiker of deze kan worden ontwricht; (d) voor het verzenden, uploaden of plaatsen van computervirussen, bestanden of programma's die mogelijk schadelijk of nadelig kunnen zijn; (e) op een wijze die de rechten van personen, bedrijven of vennootschappen schendt of daarop inbreuk maakt (waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten of een geheimhoudingsplicht); (f) voor het verzenden van materialen voor publicitaire, promotionele en/of advertentiedoeleinden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij een andere gebruiker van de dienst specifiek om die verzending heeft gevraagd; (g) om zich een valse identiteit aan te meten teneinde anderen te misleiden met betrekking tot de identiteit van de afzender of de oorsprong van een bericht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het zich voordoen als medewerker, manager, host of andere gebruiker van VIMN; (h) voor het verzenden, uploaden, plaatsen of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of onbevoegde advertenties, promotionele materialen, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespellen, duplicerende of ongevraagde berichten.
 
Wij houden echter geen toezicht op de via jou of andere gebruikers op de dienst geplaatste inhoud en geven als zodanig geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van die inhoud. In geen geval zullen wij op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor inhoud of voor schade geleden als gevolg van het door jou verkrijgen van toegang tot inhoud die via de dienst is geplaatst of anderszins is verzonden. Je begrijpt en erkent dat wij geen toezicht houden op inhoud die via jou of andere gebruikers van de dienst wordt geplaatst of deze van tevoren bekijken, maar dat wij het recht hebben om toegang tot inhoud die via de dienst beschikbaar wordt gemaakt te weigeren of dergelijke inhoud te verplaatsen.
 
7. OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
Wij zijn begaan met de veiligheid en het welzijn van al onze gebruikers, doch in het bijzonder van kinderen. Ouders/verzorgers die hun kinderen toestaan gebruik te maken van de dienst dienen ervoor te zorgen dat zij toezicht houden op hun kinderen en hen helpen. De dienst is bedoeld om te appelleren aan een breed publiek. Wij brengen de ouders/verzorgers, als wettige vertegenwoordigers, in herinnering dat zij verantwoordelijk zijn voor toezicht op hun kinderen en voor de beslissing welke specifieke onderdelen geschikt zijn voor hun kinderen.
 
8. VRIJWARING
Je verbindt je, voor het geval dat je rechten of (rechts)vorderingen jegens andere gebruikers hebt als gevolg van het gebruik van de dienst, die rechten of (rechts)vorderingen onafhankelijk van en zonder verhaal jegens ons te zullen afdwingen. Je zult ons volledig vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schaden en (on)kosten, waaronder begrepen kosten van rechtsbijstand, als gevolg van een aan jou toerekenbare schending van dit contract of gebruik van de dienst, de informatie of de website.
Je begrijpt en erkent dat wij slechts beperkte invloed hebben op de aard en inhoud van gegevens of programma's die door jou of andere gebruikers met gebruikmaking van de dienst worden verzonden of ontvangen en dat wij op geen enkele wijze het gebruik dat jij van de dienst maakt, onderzoeken. Je stemt ermee in ons volledig te vrijwaren tegen alle (dreigende) vorderingen of rechtsgedingen die zich voordoen in verband met jouw gebruik van de dienst en die door enige andere persoon tegen ons worden ingesteld.
 
9. INTELLECTUELE EIGENDOM
Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van alle elementen van de website, inclusief (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, databankenrecht, merkrecht en patenten, knowhow, vertrouwelijke informatie en verzamelingen van persoonlijke data, zijn eigendom en/of worden beheerd door VIMN. In bijzonder mogen eventuele (on demand) streams van VIMN niet worden aangeboden op websites van derden, al dan niet door middel van "Framed-Linken".
 
Alle handelsmerken die op de website worden vertoond, zijn eigendom van VIMN of VIMN heeft daarop een gebruiksrecht verkregen. Ieder gebruik van handelsnamen zonder de toestemming van VIMN is verboden en, in het bijzonder, mogen de merken van VIMN niet worden gebruikt (a) als hyperlink zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIMN, (b) in andere producten en/of publicaties dan van VIMN, (c) in samenhang met (gedeelten van) merken van de gebruiker; of (d) op een wijze dat schadelijk kan zijn voor de reputatie van VIMN.

10. OPSCHORTING EN BEËINDIGING
Wij hebben het recht dit contract met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de dienst op te schorten indien: 
1. je deze voorwaarden niet naleeft; of 
2. wij in redelijkheid mogen aannemen dat je niet voldoet aan relevante leeftijdsbeperkingen met betrekking tot de dienst of enig onderdeel daarvan.
 
11. WEDSTRIJDEN
Wanneer je wilt deel nemen aan een bepaalde wedstrijd zullen wij je wijzen op eventuele specifieke regels en/of beperkingen die op die wedstrijd van toepassing zijn.
 
12. PRIVACY VAN DE GEBRUIKER
Klik hier voor informatie over ons privacybeleid en de wijze waarop wij omgaan met de registratiegegevens en/of andere persoonsgegevens met betrekking tot jou die wij verzamelen in het kader van de verlening van de dienst. Verder kun je ons vragen stellen of je opmerkingen omtrent privacykwesties aan de orde stellen door het zenden van een e-mail naar: info@nickelodeon.nl
 
13. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN EN IN DE DIENSTEN
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een aantekening van die wijziging in dit bestand te plaatsen. Voortzetting van je gebruik van de dienst na kennisgeving van die wijziging wordt geacht acceptatie in te houden van dergelijke wijzigingen. Je bent ervoor verantwoordelijk dat je dit bestand regelmatig doorleest om vast te stellen of dit contract gewijzigd is. Indien je niet instemt met een bepaalde wijziging in de voorwaarden van dit contract moet je het gebruik van de dienst onmiddellijk staken. Verder behouden wij ons het recht voor de dienst van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken.
 
14. DEELBAARHEID
Elke bepaling van dit contract waarin aansprakelijkheid wordt uitgesloten of beperkt, wordt afzonderlijk geïnterpreteerd en blijft van toepassing ook indien om welke reden dan ook enige andere bepaling onder bepaalde omstandigheden niet van toepassing of onafdwingbaar wordt geoordeeld, en blijft van kracht niet tegenstaande beëindiging van dit contract.
 
15. GEEN AFSTANDSVERKLARING
Een afstandsverklaring van ons zal nimmer worden geacht een afstandsverklaring in te houden met betrekking tot een voorgaande of volgende schending van enige bepaling.
 
16. FORUMKEUZE
Dit contract wordt beheerst door Nederlands Recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit dit contract zal worden voorgelegd aan de rechtbank van Amsterdam.